English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Tagalog

Search Query: was

Best translation match:
English Tagalog
was
ay;

Probably related with:
English Tagalog
was
ay; ay na; nasa; naging; na ay; ay nasa; ipinako; ay naging; ay may; si; ay ang; nagkaroon; may; naging sa; ay natuwa; nagkakahalaga; dumoon; ay nangyaring; patriarka; ay mga; ay siyang; ay nandoon; nagkaroon ng; ang nasa; nagkakahalaga ng; nangyari; naroon; naparitong; dumoon sa; ang galing; ay tumagal; ay halos; naging siya; iyon ay; iyon; ay nahatulan; siyang; nasumpungan; ay dumating; balita ay; ay siya; nga ay; galing; ay nabuhay na; binuhay na; rin; ipinagbili; ay nabuhay; nang; ay sumasa; siya ay; niya ay; ang; binuhay; nabuhay; ukol; noong; tinatawag; totoong; inihiwalay; baga; buhat; dahil; nga; ang siyang; na; itinakuwil; dating; naroroon pa; ngang; inilagay; ng sa mga; una; ng sa; naman; siya; kay; ng; ni; niya;

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .