English to Tagalog
Search Query: doing

Probably related with:
English Tagalog
doing
paggawa; paggawa ng; paggawa nito; paggawa ninyo; iyong ginagawa; gumagawa; ginagawa; ang ginagawa; nagagawa nito; na ginagawa ninyo; ginagawa ninyo; na gumagawa ng; gumagawa ng; trabaho; ka lalakad; gawa; gawain; gawin; iyong gawin; nagsisigawa ng; na nagsisigawa ng; ka lalakad sa; gitna;

May related with:
English Tagalog
do
gawin;
do
gawin; gagawin; ginagawa; gawan; magsigawa; gagawa; gagawin ng; gumawa; gawin mo; nagsisigawa; magagawa; magsigawa ng; ng ginagawa; gagawa ng; isagawa; gumawa ng; gawin ng; gagawa na; gawin ang; na gawin; paggawa; marunu; ang gawin; ba; makagagawa; inyong gawin; ipakikialam; na gawin ng; gawin ninyo; huwag; gawing; huwag gagawa; gawan ng; ginagawa ng; baga; gumagawa; na gawan; nagsisigawa ng; gawin mo na; na gawan ng; magagawang; iyong gawin; ay ginagawa; paggawa ng; ipagawa; gagawan; gawin mong; ay gawin; gawan mo; ninyong gawin; inyong gawin ang; gawin mo ang; mong gawin; gagawa ng mga; marunong; ay nagsisigawa; gagawing; ng paggawa; iyong gagawin; magsagawa; gawan mo ng; ang gawan; ang ginagawa; ng paggawa ng; nakagawa; tuparin; gagawin mo; ay gawin mo; ginagawa rin; gawin ninyong; gawan ninyo; ninyo ginagawa; ang gawin ninyo; gumagawa ng; nangagaayuno; ang gumawa; ang inyong gawin; isagawa ninyo; iyong gawin ang; iyong gagawin ang; na gumagawa; alam; tingin; huwag mo; tutuparin mo; magsagawa ng; ninyong gawan; gawin ninyo ang; bang; pagsamba; ang gumawa ng; rin; gawan ninyo ng; naglapat; marunong ba; ang paggawa; ang pagsamba; gumanap; pagtupad; ang; na gumagawa ng; naglapat ng; ginawa; ang paggawa ng; ganyan ba; kalugdan; gumawa ka; maghandog; tumutupad; ay; tutuparin mo ang; huwag ninyong; paraang; gumawa kang; ay gumawa; maghandog ng; gumawa ka ng; baga ang; tuparin mo; gagawa ka; ay gumawa ng; gagawa ka ng; mo; maghandog ng mga; kalagayan; ninyo; trabaho; nagbibigay; inyong; naman; payo; ang ginawa; gayon; iyong; iyong ginawa ang; iyong ginawa; ang mga; man; o; ayon; ng mga;

Advertisement

Bookmark This Site