English to Tagalog
Search Query: merciful

Best translation match:
English Tagalog
merciful
[mérsiful] Mahabagin; maawaín

Probably related with:
English Tagalog
merciful
maawaing; mahabagin; maawain; maawaing mga; maawa; puspos ng kahabagan; habag; puspos ng kaawaan;

Advertisement

Bookmark This Site