English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: shall

Best translation match:
English Tagalog
shall
[siél] Marapat

Probably related with:
English Tagalog
shall
ay; ang; ay ang; ang magkakaroon; magiging; ay mangyayari; magkakaroon; ay iingatan; kukuha; matatanggal; magsisipagdala; maglulungga; magsisitayong; ang magkakaroon ng; ay aariin; magsisiparitong; ay mangyayari sa; mangyayaring; ay gaganapin; ay aariing; mangyayari; ay magiging; papatayin; baga; ililigtas; maililigtas; ay papatayin; mababahagi; tatanggap; ay gagawin; mangagagalak; ay darating; magkukulang; isasagawa ay; ay tutukain; ay magkakaroon; iiwang; magniningas; ay gagawa; ay nagsisilukso; ay bibigyan; mawawalan; lalapit; ay magbibigay; magkakaroon ng; magpapauna; gugupitin; gagawa; ay mawawalan; ay magkakaroon ng; magliligtas; baga ng; aalisin; magsusuot; magtitira; ay mawawala; yaon ay; isasauli; ay parurusahan; ay mawawalan ng; gugupitin ng; magmumula; ibibigay; ay ipagutos; ay malalagay; aabutin; tatanggap ng; babaguhin; iiwan; ay magsisidating; magmamana; ang tatamuhin; babaliin; ihahatid; kukulangin ang; na nga ang; manganak; nga ay; niya ay; ay magsisidating na; papatay; nga ang; ay magsisitahan; kanilang; ay magsisitahan ang; idalangin; ngang; ay siyang magiging; sisilang ang; ang mga; ay hindi; ay siyang; iuunat ang; lalagyan; na ang; kaya; nakikipagtipan ang; ay titiyakin; ay mapapasa; yaon; iiwan mo; nga; nga ng; siyang; sabihin; na; hindi; lubos; ng mga yao; ba; walang; mga yao; yao; kinakailangan; kaniyang; na di; tunay; nangagbabata ng; huwag; sila; mayroong; di; man; kung; ang kaniyang; ay mapapasa akin; upang; siya; ito;

May related with:
English Tagalog
shall
ay; ang; ay ang; ang magkakaroon; magiging; ay mangyayari; magkakaroon; ay iingatan; kukuha; matatanggal; magsisipagdala; maglulungga; magsisitayong; ang magkakaroon ng; ay aariin; magsisiparitong; ay mangyayari sa; mangyayaring; ay gaganapin; ay aariing; mangyayari; ay magiging; papatayin; baga; ililigtas; maililigtas; ay papatayin; mababahagi; tatanggap; ay gagawin; mangagagalak; ay darating; magkukulang; isasagawa ay; ay tutukain; ay magkakaroon; iiwang; magniningas; ay gagawa; ay nagsisilukso; ay bibigyan; mawawalan; lalapit; ay magbibigay; magkakaroon ng; magpapauna; gugupitin; gagawa; ay mawawalan; ay magkakaroon ng; magliligtas; baga ng; aalisin; magsusuot; magtitira; ay mawawala; yaon ay; isasauli; ay parurusahan; ay mawawalan ng; gugupitin ng; magmumula; ibibigay; ay ipagutos; ay malalagay; aabutin; tatanggap ng; babaguhin; iiwan; ay magsisidating; magmamana; ang tatamuhin; babaliin; ihahatid; kukulangin ang; na nga ang; manganak; nga ay; niya ay; ay magsisidating na; papatay; nga ang; ay magsisitahan; kanilang; ay magsisitahan ang; idalangin; ngang; ay siyang magiging; sisilang ang; ang mga; ay hindi; ay siyang; iuunat ang; lalagyan; na ang; kaya; nakikipagtipan ang; ay titiyakin; ay mapapasa; yaon; iiwan mo; nga; nga ng; siyang; sabihin; na; hindi; lubos; ng mga yao; ba; walang; mga yao; yao; kinakailangan; kaniyang; na di; tunay; nangagbabata ng; huwag; sila; mayroong; di; man; kung; ang kaniyang; ay mapapasa akin; upang; siya; ito;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .