English to Tagalog
Search Query: disadvantage

Best translation match:
English Tagalog
disadvantage
desbentaha; kahinaan;
disadvantage
[disadvántedch] Kasahulán; pagkasahol
disadvantage
[disadvántedch] Makasahól makalamáng

Probably related with:
English Tagalog
disadvantage
desbentaha; kasahulan; kahinaan;

May be synonymous with:
English English
disadvantage; disfavor; disfavour
put at a disadvantage; hinder, harm

Advertisement

Bookmark This Site