English to Tagalog
Search Query: handful

Best translation match:
English Tagalog
handful
dakot;
handful
[jéndful] Isang hayŕ; dakot

Probably related with:
English Tagalog
handful
dakot; saganang;

May be synonymous with:
English English
handful; smattering
a small number or amount
handful; fistful
the quantity that can be held in the hand

May related with:
English Tagalog
hand
kamay;
hand
kamay; kamay na; kamay ay; kamay ang; ng kamay; na kamay; ang kamay; mga kamay; kamay ng; ang kamay ay; ang mga kamay; pamamahala; banda; kamay ng mga; dangkal ang; dangkal; kapangyarihan; pamamagitan; kanang kamay; kalakhan; lakas; sarili;

Advertisement

Bookmark This Site