English to Tagalog
Search Query: having

Best translation match:
English Tagalog
having
may;

Probably related with:
English Tagalog
having
na may; may; na taglay; nangagtatamo; yamang may; na; pagkakaroon; yamang; na mga may; na may mga; na ng; pagkakaroon ng; na tangan; na taglay ang; na mayroong; na nababalot; na mayroong mga; palibhasa; nang; nagsisigawa; at yamang may; na sila ang; nang walang; na kung mayroong; bagaman; nang inyong; mayroon kayong; na may isang; na sila; nang kanilang; mayroon kayong mga; kung; tao; at ang;
having
na nagkakaroon; na nagkakaroon ng;

May related with:
English Tagalog
have
magkaroon;
have
mayroon; magkaroon; ay; magkakaroon; mayroong; may; ay mayroon; ay may; mangagkakaroon; magkaroon ng; nagkakaroon; ay magkaroon; ay mayroong; baga; mangagtangkilik; mangagtatangkilik; wala; magkakaroon ng; na mayroon; tinatangkilik; ang; na magkaroon; sana; merong; ipinagpauna; nagtatangkilik; nagsigawang; tatangkilikin; ba; magtataglay; nanumpa; nasubok; mapapala; mangakakaalam; mangagtangkilik ng; ginawa; mayroon baga; mayroon ba; magkaroong; namasdan; magtataglay ng; siguraduhing; kasamasamang; pinapaging; mangagkakaroon ng; nagkaroon; makuha; sanang; narinig; mga may; nasubok na; inilagay; kailangan; tinamo; ikinait; inaring; tinanggap; may mga; naunang; taglay; ay wala; magkaroon kayo; ng; magkakaroon ng mga; ay magkakaroon; kailanman; nagkakaroon ng; nagtatamo; nailagan ang; minana; pagkaalis; ay magkakaroon ng; magkaroon kayo ng; ang may; ay ibinigay; iniutos; ay nagsitanggap; nagkaroon ng; ay may mga; ginawang; aking; ng bumili; ay natapos; nagtatangkilik ng; ay nagkaroon; inyong; walang; ang tinatamo; na; ay nagdala; kumakasi sa; inilalagay; magtatamo ng; ang sa; bang; na hindi; na may; hindi; kayo; inilalagay sa; ngayon; kulang ba; na may mga; ang mga; ninyo; ko; ng mga; yamang; kami ay; sinabi; hindi ako; ay nasa; kanilang; ako; naman; akong; pa; sila; kung;

Advertisement

Bookmark This Site