English to Tagalog
Search Query: manners

Best translation match:
English Tagalog
manners
modo; ugali;

Probably related with:
English Tagalog
manners
modo; ugali; kaugalian; paraan;

May related with:
English Tagalog
manner
kilos; ugali;
manner
paraan; kaugalian; ayos; ng paraan; kaparaanan; palatuntunan; ugali; paraang; kaparaanan na; sabsaban; ding paraan; kilos; alituntunin; anomang; wangis; gaya; ay ganito; pagkatao; anyo; ganito; ngang; bagay; paanong; na gaya; buhay; nga; kautusan;

Advertisement

Bookmark This Site